CAREER

Come and join us on this journey

CURRENT OPPORTUNITIES

AVAILABLE JOBS

1 x Mechanical Supervisor
1 x Electrical Supervisor

Applications closes 4pm
5th November 2021

Ko fakasalalau atu mo te aava lasi me koa isi nei ne avanoaga galue mose tokotasi (1) pule o makeneke (mechanical supervisor) mo te Tino galue i te iti (electrical officer) mo te fale masini I Fogafale, Funafuti.

Mo laua kola e mananako ki avanoaga galulue ko nei, fakamolemole ko tusi mai a lua tusi fakatasai mo pepa fakamaonigina o akoakoga, mafai e isi, pena foki kogakoga ne galue ai koe muamua. E tatau foki o isi se iloa foliki I te fakaoga o masini galulue fou (computer) pena foki te fakaogaga o meli iti, messenger.

Mo koulua kola ko oti a lua lasaga 2 o akoakoga kae ne fai ne koe te Physics mo te Numela e mafai fokikoulua o tusi mai a lua tusi, pena foki mafai e isi se atamai foliki o kita I tulaga tau iti pena foki masini.

Ko tausaga mo avanoga konei, mai te 20-45 tausaga o te olaga.

A tusi mo te avanoaga tenei kaa pono I te aso gafua po 05 Novema 2021 I te itula e 4pm I te fakafiafi.

Ko nisi o fakanofonofoga o te tofiga tenei, e mafai o maua ne koe i te ofisa o TEC I taimi galulue.

Mo koulua kola e nofo I fenua I tua atu o Funafuti, fakamolemole ko fakaoko mai a lua tusi I te meli iti. Kae isi ne fakafesiliga mo te avanoaga te nei, ko telefoni mai koe ki te telefoni napa 20351/20357, me meli iti mai mafaluloto2@gmail.com

Fafetai lasi.

Opening Hours

Monday – Friday
9am – 3pm
Enquiries:
+(688) 20 357 / 20 358
After Hours:
+(688) 20 350
General Manager
mlotolua@tectuvalu.tv | mafaluloto2@gmail.com
+(688) 20 531